Ylöjärven Uutiset - page 36

Keskiviikko 14. lokakuuta 2015
26
Kuvataiteilijan
näyttelyunelma
toteutuu
Verkarannassa
Irmeli Kaunisto kuvaa teoksissaan
erilaisia elämän kosketuksia
Vuoroin ylisläisessä Näsijärvi-maisemassa ja vuoroin
ranskalaisessa keskiaikaisessa pikkukaupunkimiljöös-
sä elävä sekä kuvataidettaan luova Irmeli Kaunisto on
taltioinut kolmena viime vuotena valmistuneisiin teok-
siinsa kokemuksiaan erilaisista kosketuksista.
Ylöjärveläistaiteilija esittelee töitään lokakuun 25.
päivään saakka Verkaranta-salissa Tampereella. Näyt-
tely merkitsee vuosia kestäneen haaveen toteutumista.
Matti Pulkkinen
Ylöjärveläissyntyinen kuvataitei-
lija Irmeli Kaunisto on ilmauk-
sen varsinaisessa merkityksessä
kahden maan kansalainen.
Kaunisto viihtyy Ylisellä sijait-
sevan kerrostalokodin idyllissä,
koska huoneistosta avautuu hui-
kea Näsijärvi-näkymä. Aaltojen
loiskeet kantautuvat keittiöön
saakka. Elinympäristönsä ja
luonnon tarkkailija löytää päivit-
täin niin kasvi- kuin eläinkunnas-
takin monta ihmetyksen aihetta.
Kuvataiteilija seuraa järven
pintaa ja rekisteröi veden luon-
teen niin rajussa myrskyssä kuin
harmonisessa tyyneydessä.
Kaunisto arvostaa akkunois-
taan avautuvaa näköalaa, kos-
ka auringon kultaama taivas voi
muuttua hetkessä mustanpuhu-
vaksi pilvilinnaksi.
Ylisen vehreät tienoot tarjoa-
vat auvoiset lenkkeilymahdolli-
suudet keskellä syvintä rauhaa.
Siivikkalalaissyntyisen kuvatai-
teilijan mieli palaa leijonan lailla
Ranskan maalle.
Etelä-Ranskasta on tullut vuo-
sikymmenien saatossa toinen
koti.
Euroopan sydämessä maalari
rakastaa valoja ja värejä. Kau-
niiden linnojen ja vehreiden
peltojen valtakunnassa Kaunisto
inspiroituu ja löytää paljon kan-
kaille taltioitavaa. Palettiveitsi
lipoo värejä.
Kulinaristi viihtyy niin värejä ja
tuoksuja pursuavilla vihannes- ja
hedelmätoreilla kuin oman keit-
tiönsä tuoksinassa.
Ranskassa kukoistava kulttuu-
rin kukkanen miellyttää suoma-
laista.
– Kun olen koti-Suomessa,
viihdyn täällä. Kun olen Ranskas-
sa, siemaisen sitä todellisuutta
kaikin aistein. Molemmissa pai-
koissa koen olevani juurillani,
Irmeli Kaunisto miettii.
Vuosia työtä uuden
näyttelyn hyväksi
Irmeli Kaunisto on tehnyt mon-
ta vuotta töitä lokakuun toisena
päivänä avattua Tampereen
näyttelyänsä varten.
Käsi- ja taideteollisuuskeskus
Verkarannan iso sali kätkee nyt
suojiinsa runsaat kolmekym-
mentä maalausta, jotka kuvitta-
vat tekijänsä syviä tuntemuksia
niin suomalaisesta kuin ranska-
laisesta elämänpiiristä.
Irmeli Kaunisto haluaa tuoda
tuotantonsa esille nimenomaan
Verkarannassa, koska siellä käy
paljon erilaisia ihmisiä. Taiteilija
on havainnut vuosien saatossa,
etteivät galleriat houkuta tai-
denautintojensa ääreen suurta
yleisöä.
Kuvataiteilija on aktiivisesti
näyttelypaikalla, jotta hän saa
kertoa luomuksiensa synnystä
kiinnostuneille kävijöille.
– Jokaiseen maalaukseen liit-
tyy vahva tarina, hän korostaa.
Linnat
puhuttelevat
Ranska on erilaisten linnojen
luvattu maa.
Irmeli Kaunisto sanoo, että
suomalaiset ajattelevat linna-
kulttuurin maamme keskiaikais-
ten linnojen vinkkelistä.
– Ranska vilisee linnoja, hän
innostuu.
– Siellä vuosisatoja vanhoja
linnoja on koko ajan myynnissä.
Jokainen halukas voi siis toteut-
taa linnahaaveensa.
Kaunistolle ovat avautuneet
monen linnan ovet Ranskan
maalla.
– On ollut silmät avaavaa
päästä tutustumaan linnojen
elämään sisältä päin. Vankkojen
muurien sisällä on paljon koetta-
vaa, hän vakuuttaa.
Kuvataiteilijan uudessa tuo-
tannossa on kymmenkunta lin-
nateosta.
– Kaikki linnamaalaukseni
ovat hyvin uniikkeja. Huomiota
ovat herättäneet eri tunnetilat,
jotka katsojat ovat aistineet teok-
sistani. Todellakaan linnani eivät
ole kauniiden satujen tapahtu-
mapaikkoja, Kaunisto sanoo.
Ylöjärveläistaiteilija on maa-
lannut taulun linnasta, joka
esiintyy hänen kirjailijatyttärensä
historiallisessa romaanissa.
– Toki muistissani on omat
lapsuusvuotenikin. Silloin mie-
lenkiintoni kohteena olivat prin-
sessa- ja prinssilinnat. Tarun-
hohtoisista ajoista olen elänyt
hyvän tovin aikuisuuden todel-
lisuuteen, hän hymähtää.
– Erilaisia linnoja kolutessani
olen löytänyt kerroksellisuuden,
joka rakennuksiin on taltioitunut
satojen vuosien saatossa. Eri su-
kupolvet esittäytyvät yhdessä sa-
mojen seinien sisällä. Tämä on
koskettavaa ja herättävää.
Puutarhat vetävät
puoleensa
Puut ovat merkinneet aina hyvin
paljon Irmeli Kaunistolle. Hän
halailee mielellään puuvanhuk-
sia.
Puistot ja metsät vetävät Irmeli
Kaunistoa puoleensa.
– Puissa on paljon kätkettyä
hiljaista viisautta. Ne rauhoitta-
vat ja tuovat ajattomuutta elä-
mänpiiriin, hän ylistää.
– Entäs hedelmäpuut? taiteilija
huudahtaa.
Tämän kertaisen näyttelyn
tunnusmaalauksessa on gra-
naattiomena.
– Hedelmän muoto on suurel-
le yleisölle tuttu monen maalli-
sen hallitsijan vallan symboleis-
ta, Kaunisto muistuttaa.
Ihminen on aina
samanlainen
Maailmaa aktiivisesti kolunnut
Irmeli Kaunisto on vakuuttunut
yhdestä asiasta:
– Elääpä ihminen millä aika-
kaudella tahansa ja missä maas-
sa tahansa, hän on pohjimmil-
taan aina samanlainen, taiteilija
kiteyttää.
Kaunisto onkin kätkenyt luo-
muksiinsa ripauksen yhteiskun-
nallista kannanottoa.
– Kunpa me osaisimme suh-
tautua toisiimme, olemmepa
lähtöisin koti-Suomesta tai kau-
kaisesta Syyriasta, hän toivoo.
Irmeli Kauniston teokset ovat
värikylläisiä.
– Elämänpiiristämme pursuaa
yltäkylläisyys.
– Minun äitini ja isäni elivät
päinvastaisessa todellisuudes-
sa, jossa oli aineellisesti mo-
nenlaista puutetta ja niukkuut-
ta. Aiheellinen kysymys onkin,
ovatko vähällä toimeen tulleet
olleet onnellisempia kuin mei-
dän aikamme ihmiset.
Irmeli Kaunisto vakavoituu
ja sanoo, että tälläkin hetkel-
lä maailman vaarallisimmissa
maissa leikataan ihmisten kau-
loja.
– Suomalaisessa yhteiskun-
nassa puhutaan leikkauksista,
mutta ne koskettavat rahaa.
Irmeli Kaunisto herättelee
suomalaisia muukalaisuuden
pohtimiseen.
– Jo monen viikon ajan olem-
me kuulleet hyvin ääripäihin si-
joittuvia arviointeja turvapaikkaa
hakevista maahanmuuttajista.
Onkohan jokainen huomannut,
että emme voi tietää hetkeä, jol-
loin me suomalaiset saatamme
olla muukalaisen asemassa? ku-
vataiteilija perää.
+++++
Kuvataiteilija Irmeli Kauniston
Kosketuksissa-näyttely Tampe-
reella Käsi- ja taideteollisuus-
keskus Verkarannassa osoit-
teessa Vuolteentori 2, 33100
Tampere 25. lokakuuta saakka.
Näyttely on avoinna ma–pe kel-
lo 10–18 ja la–su kello 11–16.
Hedelmät, vihannekset ja juurekset vetävät Irmeli Kaunistoa
puoleensa.
Taideteos taipuu moneksi – vaikka välisermiksi.
Linnat ovat pääroolissa Irmeli Kauniston Kosketuksissa-näyttelyssä.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36
Powered by FlippingBook